nukloti

nukloti
nuklóti tr. 1. aptiesti, apdengti, apdėti kuo: Visi suolai nukloti laikraščiais Pc. Tai aš nukločia kelelį drobelėm LTR(Klt). Stalas buvo valgiais nuklotas . Skujom, šakelėm ir šiškom nuklótą kepina saulė nenaudingą plotą A.Baran. Te nuklójo kalnužėlius aukštų kepurėlių JD1071. Jūros dugną jau radau smėlio nuklotą . Karalius nuklojo stiklais kalną ir užvedė savo dukterį (ps.) Pnm. | Ne kelmai skynime kumsto, ne pėdai ant pabarėlio, tik jauni berneliai laukus ten nuklojo (laukai padengti kritusiais berneliais) V.Krėv. Nuklotos klonės jaunų bernelių I241. 2. įtaisyti, nutiesti: Kad tu, berneli, labai bagotas, nuklok man an marių tiltą TDrIV23(Kls). 3. nudengti ką užklotą, nuimti užklotą daiktą: Kam nuklójai vaiką – sušals Als. Drobulę nuo lovos nuklók J. | refl. K: Monika klojosi ir vėl nusiklojo iš nerimo P.Cvir. ^ Pats nenusiklojęs, kito neužklosi Tr. 4. nudėti, paguldyti, parristi: Matysi, jei aš jį nenuklosiu Sk. Tai kad tave nuklót! (keik.) Alv. 5. refl. nusitęsti: Kiaupas apžvelgė toli prieš jį nusiklojusius dvaro laukus, ieškodamas taikinio . \ kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; pakloti; parkloti; perkloti; prakloti; prikloti; sukloti; užkloti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • nukloti — nuklóti vksm. Mótina nuklójo nuo stãlo stáltiesę ir sulañksčiusi padėjo į šãlį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nutiesti — nutiẽsti, ia, nùtiesė; N 1. tr. klojant ką ant paviršiaus nutempti, nutęsti tolyn: Sako, jau nutiẽstum audeklą lig Anykščiais (tiek daug turi) Sb. Ana toli nùtiesė drobę ant pievos ir balino J. 2. tr. Žl, Bsg nukloti, apdengti, apdangstyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkloti — 1. tr. K, J truputį nukloti, atidengti apklotą: Tat sakydama atklojo Onelę Žem. | refl. intr., tr.: Atsiklojusi moteriškė gulėjo šonu rš. Mėgink, kur tik galėdamas, pats sau patarnauti, vandenio atsinešti, patalą atsikloti ir pasikloti Vaižg. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkloti — (dial.) tr. užkloti: Katra serga, ančkloju šiltesnį adejalą Trš. Tą krūvą apklok šiaudais, antklok lentomis ir prislėk akmenimis rš. | Medis pusę dirvos antklodavo savo šešėliu rš. kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apguldyti — tr. 1. paguldyti: Jei negulsit – vytiniu apguldysiu! Rod. | refl. tr.: Mama ir pati atsigulė, mus apsiguldžius ant pečiaus Ml. 2. nukloti, apdėti: Plecių kartimis apguldyti KI202. 3. apraminti, apmalšinti: Brūkštertų ir apguldytų visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkloti — tr. 1. SD222 aptiesti, apdėstyti, apskleisti: Pievą audimais apkloti K. Laukai sniego apklotì Dgl. Tais lapeliais pievos apklotos FrnS174. Grabas buvo apklotas brangiais vainikais rš. [Stepuko šeimininkė] staiga nukišo ranką užantin ir ištraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsklėsti — apsklė̃sti, àpsklečia, àpsklėtė tr. 1. apklėsti, apsupti, apgaubti: Ant gražios aukštumėlės apsklėsta iš visų pusių medžiais matyt buvo graži sodyba V.Piet. Mieliausį kūdikį apsklėtė sparnais savo švento apveizdo brš. | refl. Ser. 2. nukloti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsėti — K, Š, Rtr, NdŽ; SD203, R, Sut, N, M, L 1. tr. apiberti paruoštą dirvą sėklomis: Ruduo atejo, reikėjo tus laukus apsėti, neturėjo kuo LKT104(Lkv). Apsėjo vasarojum savo laukus BM21(Č). Rėžį cielą jis apsėja sėmenimis J. Iškuldavai rugių laukus, po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškloti — tr. 1. visą užtiesti, išgrįsti, išmušti: Išklos takus gelumbe Jnš. Menės asla taip pat buvo išklota žvėrių kailiais A.Vien. Ežys pasidirba kinį, iškloja jį lapais, sausomis žolėmis ir lapkričio mėnesyje atsigula savo naujame patale Blv. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištiesti — ištiẽsti, ia (ìštiesia), ìštiesė tr. K 1. N, K Amb, M, Rtr, DŽ, NdŽ, Plv, Krs, Vž, Klk padaryti tiesų, nebesulenktą, išlyginti: Geležis sulinko, reikia ištiẽsti Š. Ka ta koja būtų ištiestà, tad būtų tas kaulas suaugęs Vgr. Aš ištiẽst kojos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”